Uchwała Nr XXV/147/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice


uchwala co, następuje:


  1. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków poprzez dokonanie przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2008 09:06
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2008 11:08