Mierzęcice, dnia 30.12.2019 r.

GK.6733.0014.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanym postanowieniu uzgadniającym
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

• Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
postanowienie nr 4351/166/19 z dnia 23.12.2019 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zawada ul. Nowowiejska; Sadowie ul. Dworska; Mierzęcice ul. Kościuszki, ul. Bankowa, ul. Kościelna” w części obejmującej fragment ulicy Głowackiego w Mierzęcicach

którego Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16

przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 1297/3, 1315/1, 1314/1, 1313/2, 1312/5 k.m. 17 obręb Mierzęcice (Gmina Mierzęcice).

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 29.10.2019 r. (uzupełnionego dnia 13.11.2019 r.), złożonego przez Pełnomocnika Pana Waldemara Szymańskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. j., w imieniu Inwestora, o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę zawiadamiam, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w terminie.
Z tych względów wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.01.2020 r.

W świetle art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

• nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
• postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
(Art. 37 § 1 pkt 1 i 2, § 2 i § 3 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
• stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice:
  www.mierzecice.bip.info.pl

 

Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zawada ul. Nowowiejska; Sadowie ul. Dworska; Mierzęcice ul. Kościuszki, ul. Bankowa, ul. Kościelna”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:31.12.2019 13:22
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:31.12.2019 13:22