Uchwała Nr XXIV/138/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 5 listopada 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn./ Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:


 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 480.000,- zł /słownie zł : czterysta osiemdziesiąt tysięcy/


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 180.000,00 zł
Dochody majątkowe 180.000,00 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 180.000,00 zł


Dział 750 – Administracja publiczna 150.000,00 zł
Dochody majątkowe 150.000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.000,00 zł


Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150.000,00 zł
Dochody bieżące 150.000,00 zł
Podatek nieruchomości 150.000,00 zł


 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 40.000,- zł łownie złotych: czterdzieści tysięcy/


Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40.000,00 zł
Dochody bieżące 40.000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach – 18.090.860,84 zł


 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 147.000,- zł /Słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy/

Dział 600 – Transport i łączność 7.000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 7.000,00 zł
Wydatki bieżące 7.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 750 – Administracja publiczna 98.000,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 5.000,00 zł
Wydatki bieżące 5.000,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93.000,00 zł
Wydatki bieżące 93.000,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.000,00 zł

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 2.000,00 zł
Wydatki bieżące 2.000,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.000,00 zł
Wydatki bieżące 2.000,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje 2.000,00 zł

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Dział 801 – Oświata i wychowanie 38.000,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola 20.000,00 zł
Wydatki majątkowe 20.000,00 zł


Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 18.000,00 zł
Wydatki bieżące 18.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

 1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 44.500,- zł /słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych/


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 32.500,00 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20.000,00 zł
Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 12.500,00 zł
Wydatki bieżące 12.500,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.


Dział 752 – Obrona narodowa 2.000,00 zł
Rozdział 75278 – Zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł
Wydatki bieżące 2.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje 2.000,00 zł

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Dział 852 – Pomoc społeczna 10.000,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8.000,00 zł
Wydatki bieżące 8.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.


Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.000,00 zł
Wydatki bieżące 2.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.


Plan wydatków po zmianach – 18.945.016,84 zł


 1. Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 373.500,00 zł /słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt trzy pięćset/


§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 373.500,00 zł


Plan przychodów po zmianach – 5.126.599,00 zł


 1. Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 223.841,05 zł /słownie złotych: dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden 05/100 gr/


§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 223.841,05 zł


Zwiększyć rozchody budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę 54.841,05 zł /słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden 05/100 gr/


§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 54.841,05 zł


Plan rozchodów po zmianach – 4.272.443,00 zł


 1. Określić limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł
  • finansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 854.156,00 zł
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.272.443,00 zł
 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.11.2008 08:18
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.11.2008 08:25