Uchwała nr XXIV/139/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 5 listopada 2008 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

        

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Mierzęcice
u c h w a l a, co następuje:

§ 1


Zaciągnąć w 2008 roku kredyt długoterminowy w wysokości 2.037.339,00 zł. (słownie: dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć zlotych), zabezpieczony wekslem in blanco: na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 481.156 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.556.183,00 zł.

§ 2

Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2009 – 2016 z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:19.11.2008 14:46
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.11.2008 14:46