UCHWAŁA NR XXIV/142/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 5 listopada 2008 rokuw sprawie: zamiany nieruchomości położonych w SadowiuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)Rada Gminy

uchwala

§ 1


        Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 k.m. 2 o powierzchni 0.1115 ha położonej w Sadowiu przy ulicy Dworskiej stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 48607, na której posadowiona jest część budynku mieszkalnego stanowiącego własność Państwa Doroty i Zbigniewa Nykiel, na nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 211 k.m. 2 o powierzchni 0,1148 ha, stanowiącą własność Państwa Doroty i Zbigniewa Nykiel zabudowaną budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.

§ 2

Różnice wartości zamienianych nieruchomości regulowane będą przez strony w formie dopłat po dokonaniu wyceny zamienianych nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Sadowiu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:19.11.2008 14:28
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.11.2008 14:29