Mierzęcice, dnia 21.11.2019 r.

GK.6733.0014.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2
pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.10.2019 r., na wniosek (uzupełniony dnia 13.11.2019 r.) złożony przez Pełnomocnika Pana Waldemara Szymańskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. j., w imieniu Inwestora, którym jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zawada ul. Nowowiejska; Sadowie ul. Dworska; Mierzęcice ul. Kościuszki, ul. Bankowa, ul. Kościelna” w części obejmującej fragment ulicy Głowackiego w Mierzęcicach

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 1297/3, 1315/1, 1314/1, 1313/2, 1312/5 k.m. 17 obręb Mierzęcice (Gmina Mierzęcice).

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zawada ul. Nowowiejska; Sadowie ul. Dworska; Mierzęcice ul. Kościuszki, ul. Bankowa, ul. Kościelna” w części obejmującej fragment ulicy Głowackiego w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:22.11.2019 12:59
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:22.11.2019 12:59