UCHWAŁA NR 143/2008
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 05 listopada 2008 r.

 

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.07.19.115) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Mierzęcice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 2

Za zajęcie 1m2  powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynosi:

 1. przy zajęciu do 20% jezdni - 2,00 zł
 2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% jezdni - 5,00 zł
 3. przy zajęciu powyżej 50% jezdni - 10,00 zł
 4. przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 2,00 zł
 5. przy zajęciu innych elementów pasa drogowego - 0,50 zł

Roboty wodociągowe i kanalizacyjne – 50% w/w stawek.


§ 3

 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, stawka opłaty rocznej za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynosi:

  • na drogowym obiekcie inżynierskim  - 150,00 zł
  • na pozostałych obszarach    - 10,00 zł

 2. 2. Przy umieszczeniu przyłączy do budynków o funkcji wyłącznie mieszkaniowej stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.


§ 4

     Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, stawka opłaty za  1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu za każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynosi:

  • dla obiektu handlowego lub usługowego - 0,20 zł
  • dla pozostałych obiektów    - 0,20 zł

 § 5

Za umieszczenie w pasie drogowym reklam, stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi za każdy dzień zajęcia pasa drogowego      - 1,20 zł


§ 6

Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:19.11.2008 14:17
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.11.2008 14:17