WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
 Kierownika Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice

 

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Wykształcenie wyższe.  
 • Posiadanie minimum 4-letniego stażu pracy (w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym).
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym
 • Biegła obsługa komputera w tym administrowanie stronami internetowymi.  
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej oraz niezbędnych do wykonywania zadań na w/w/ stanowisku w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo budowlane.  

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość procesów inwestycyjnych.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Excel).
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu.
 • Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
 • Prawo jazdy kat. B  
 • Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.


3. Zakres głównych zadań na stanowisku:

 • Nadzór i organizacja pracy Referatu Gospodarki Urzędu Gminy;
 • Wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków Referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonania;
 • Podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań Referatu ;
 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Referatu Gospodarki;
 • Współudział przy przygotowywaniu projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
 • Bieżące informowanie Wójta o możliwościach realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych;
 • Przygotowywanie pisemnych informacji przeznaczonych do publikacji prasowych w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów.
 • Planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw określonych w zakresie zadań podległego mu referatu;
 • Koordynowanie spraw, których realizacja wymaga współdziałania większej liczby  pracowników.

4. Informacja o warunkach pracy:

 • Praca w Urzędzie Gminy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 • Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.  
 • Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 • Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. z 2018r.,poz.936).  

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,    
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice,  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku.

6. Dodatkowe informacje:

W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  ponad 6 %.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 3.12.2019r. do  godz. 15:00 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice


w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki w  Urzędzie Gminy  Mierzęcice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

8. Pozostałe informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informuję,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@mierzecice.pl  lub pisemnie pod adresem administratora.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane osobowe jako kandydata będą przechowywane przez okres 2 lat. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego - brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:19.11.2019 14:53
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.11.2019 15:22