U c h w a ł a Nr XXIII/133/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:


 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 123.320,13 zł
  /słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 13/100 gr./

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 54.841,00 zł
Dochody majątkowe 54.841,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 54.841,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 11.918,00 zł
Dochody bieżące 11.918,00 zł
Wpływy z różnych dochodów 11.918,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 9.400,00 zł
Dochody bieżące 9.400,00 zł
Pozostałe odsetki 9.400,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 43.061,13 zł
Dochody bieżące 43.061,13 zł
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 43.061,13 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.100,00 zł
Dochody bieżące 4.100,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.100,00 zł

Plan dochodów po zmianach – 18.521.844,84 zł


 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 135.372,- zł /Słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote/

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000,00 zł
Wydatki bieżące 5.000,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 750 – Administracja publiczna 42.869,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.869,00 zł
Wydatki bieżące 42.869,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.369,00 zł

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 752 – Obrona narodowa 2.000,00 zł
Rozdział 75278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.000,00 zł
Wydatki bieżące 2.000,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje 2.000,00 zł

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 801 – Oświata i wychowanie 21.290,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola 21.290,00 zł
Wydatki bieżące 21.290,00 zł w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.690,00 zł

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

Dział 852 – Pomoc społeczna 48.113,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 48.113,00 zł
Wydatki bieżące 48.113,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.882,00 zł

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.100,00 zł
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 4.100,00 zł
Wydatki bieżące 4.100,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.000,00 zł
Wydatki bieżące 12.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje 12.000,00 zł

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

 1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 12.051,87 zł /słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 87/100 gr/

Dział 600 – Transport i łączność 5.000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 5.000,00 zł
Wydatki bieżące 5.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł
Wydatki bieżące 2.000,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.051,87 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.051,87 zł
Wydatki bieżące 5.051,87 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Plan wydatków po zmianach – 18.833.500,84 zł


 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.10.2008 13:43
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.10.2008 13:43