U c h w a ł a Nr XXIII/134/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2008 roku.


w sprawie: zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 405, 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Mierzęcice

- u c h w a l a –


  1. Dokonać zwiększenia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 o kwotę 3.000,00 zł (Słownie zł: trzy tysiące) w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,- zł.

  1. Dokonać zwiększenia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.000,00 zł (Słownie zł: trzy tysiące) w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,- zł

  1. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.10.2008 11:30
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.10.2008 11:33