Uchwała Nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2008 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Mierzęcice dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia w dniu 15 sierpnia 2008 r. trąby powietrznej.          Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy MierzęciceRada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a

§ 1


Udzielić bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu Gminy Mierzęcice w formie dotacji celowej w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Gminy Mykanów z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej, która przeszła w dniu 15 sierpnia 2008 r.


§ 2


Upoważnić Wójta Gminy Mierzęcice do podpisania stosownej umowy z Wójtem Gminy Mykanów, określającej tryb i terminy przekazania oraz rozliczenia dotacji celowej.


§ 3


Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Mierzęcice dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia w dniu 15 sierpnia 2008 r. trąby powietrznej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.10.2008 11:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.10.2008 11:24