UCHWAŁA NR XXIII/136/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala


§ 1

      Wyrazić zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 883 k.m.12 o pow. 0.1651 ha położonej w Mierzęcicach, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW 46492.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.10.2008 09:19
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:21.10.2008 09:19