UCHWAŁA NR XXIII/137/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2008 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala

§ 1


      Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 k.m.1 o powierzchni 1.8341 ha położonej w Mierzęcicach, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 3766 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.10.2008 09:13
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:21.10.2008 09:20