Zarządzenie Nr 0152/6/2008
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 31 lipca 2008 roku


w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za II kwartały 2008 roku


Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:


§ 1

Przedstawić następującą informację:

1.       Wykonanie budżetu gminy Mierzęcice za II kwartały 2008 r.:

 


Plan

Wykonanie

% wykonania

1.

Dochody

16.720.597,71

11.172.111,40

66,81%

2.

Wydatki

18.587.882,71

10.303.539,46

55.43%

3.

Nadwyżyka/ Deficyt

- 1.867.285,00

868.571,94

x

4.

Przychody ogółem z tego:

4.753.099,00

2.688.759,32

56.57%

 

1. Kredyty i pożyczki

4.380.099,00

2.315.759,32

53.75%

 

2. Wolne środki na rachunku bieżącym

373.000,00

373.000,00

100%

5.

Rozchody ogółem z tego:

2.885.814,00

2.502.624,95

86,72%

 

1. Spłaty kredytów i pożyczek

2.885.814,00

2.502.624,95

86,72%

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za II kwartały 2008 roku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 15:05
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 15:05