Zarządzenie Nr 0151/136/2008
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2008 roku


w sprawie: przedłożenia informacji Wójta Gminy Mierzęcice o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.


     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Mierzęcice, zarządza:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Mierzęcice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku w formie opisowej i tabelarycznej /wg działów, rozdziałów i paragrafów/ stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mierzęcice  

- mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia informacji Wójta Gminy Mierzęcice o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 14:54
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 16:56