U c h w a ł a Nr XXII/126/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:


 1. Zwiększyć dochody budżetowe gminy na rok 2008 o kwotę 1.670.129,- zł (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 gr)
  w tym:
  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12.500,00 zł
  Rozdział 01095 – Pozostała działalność 12.500,00 zł
  Dochody bieżące 12.500,00 zł


Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 68.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68.000,00 zł
Dochody bieżące 68.000,00 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.000,00 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.000,00 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20.000,00 zł

Dochody bieżące 20.000,00 zł
Podatek od czynności cywilno-prawnych 20.000,00 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5.000,00 zł

Dochody bieżące 5.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 5.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.000,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 1.000,00 zł
Dochody bieżące 1.000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 8.000,00 zł
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 8.000,00 zł
Dochody bieżące 8.000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.555.629,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.555.629,00 zł
Dochody majątkowe 1.555.629,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.555.629,00 zł


 1. Zmniejszyć dochody budżetowe gminy na rok 2008 o kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr)


Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.000,00 zł
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.000,00 zł

Dochody bieżące 3.000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 zł


Plan dochodów po zmianach 18.387.726,71 zł


 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 124.700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych 00/100 gr)


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12.500,00 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność 12.500,00 zł
Wydatki bieżące 12.500,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. –
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. –


Dział 600 – Transport i łączność 9.800,00 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.800,00 zł

Wydatki bieżące 9.800,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. –
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. –

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.000,00 zł
Wydatki bieżące 7.000,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


 

Dział 710 Działalność usługowa 63.400,00 zł
        
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
         63.400,00 zł

Wydatki bieżące 63.400,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Dział 750 – Administracja publiczna 32.000,00 zł
        
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
         2.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
         30.000,00 zł
        
Wydatki bieżące 30.000,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


     4.  Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 13.200,00 zł
        
(słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100 gr)


Dział 600 – Transport i łączność 7.000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 7.000,00 zł
Wydatki bieżące 7.000,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.200,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 6.200,00 zł
Wydatki bieżące 6.200,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -

Plan wydatków po zmianach – 18.699.382,71 zł


 1. Zwiększyć rozchody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 1.555.629,00 zł (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych) w § 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Plan rozchodów po zmianach wynosi 4.441.443,00 zł


 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 14:26
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 14:26