Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)

Mierzęcice, dnia 12.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz .U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mierzęcice – 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie:

 1. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (granice obszaru objętego zmianą studium pokazano na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r.),

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia) - (granice planu pokazano na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r.).

Uchwały udostępnione są na stronie internetowej gminy www.mierzecice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Czynności merytoryczne i proceduralne leżące po stronie Wykonawcy
Przeprowadzenie procedur planistycznych, opracowanie kompletnych projektów, skompletowanie dokumentacji prac planistycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587) oraz z przepisami odrębnymi związanymi z problematyką planowania przestrzennego.

Zakres zadań leżących po stronie Wykonawcy (w ramach podpisanej umowy):

 • sporządzenie projektu zmiany studium (ujednolicony tekst, zawierający wszystkie elementy o których mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ujednolicony rysunek w skali 1 : 10 000, z wyróżnieniem wprowadzonych zmian), w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD), w formacie *.doc, *.pdf, *.jpg oraz w programie, w którym został sporządzony,
 • sporządzenie projektu planu miejscowego (tekst i rysunek planu sporządzony w skali 1 : 1000 (pomniejszony do skali 1 : 2000) wraz z uzasadnieniem, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD), w formacie *.doc, *.pdf, *.jpg oraz w programie, w którym został sporządzony,

 • sporządzenie opracowania ekofizjograficznego – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD), w formacie *.pdf, *.jpg,

 • sporządzenie inwentaryzacji terenu wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD), w formacie *.pdf, *.jpg,

 • sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko (przez osobę posiadającą uprawnienia do jej sporządzenia) – teksty wraz z załącznikami graficznymi, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD), w formacie *.pdf, *.jpg,

 • sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD), w formacie *.pdf, *.jpg,

 • sporządzenie wniosku o uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych i rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ile wyniknie konieczność sporządzenia, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej, tzn. w formie elektronicznej na optycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD), w formacie *.pdf, *.jpg,

 • przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z procedurą formalno – prawną,

 • uczestnictwa w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, na wyłożeniach do publicznego wglądu projektów (co najmniej 3 razy w okresie wyłożenia projektów), w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami, w posiedzeniach Komisji Rady Gminy, na sesjach Rady Gminy, na których uchwalane jest studium oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz na każde wezwanie Zamawiającego (bez możliwości zmiany terminu),

 • zajęcie stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie zgłoszonych wniosków do zmiany studium i planu miejscowego oraz uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów,

 • sporządzenie podsumowania oraz uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3
  oraz w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 2081 z późn. zm.),

 • udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności z przepisami prawa uchwał (w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały) – bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przekazywanie materiałów, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej na optycznym nośniku danych, np. opracowania ekofizjograficznego, prognozy skutków finansowych, inwentaryzacji terenu, odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.

Drogą elektroniczną, dopuszczone jest wyłącznie przekazywanie pism np. projektów ogłoszeń / obwieszczeń związanych z przystąpieniem do sporządzenia projektów, propozycji stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków oraz uwag, projektów wystąpień o opinie i uzgodnienia.

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Termin rozpoczęcia prac: po podpisaniu umowy

Termin zakończenia prac: do dnia 29 stycznia 2021 r.

za zakończenie prac uznaje się datę stwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego zgodności uchwał z przepisami prawnymi.

Finansowanie zadania zostało zaplanowane w następujący sposób:

 • 30% kwoty przeznaczonej na finansowanie zadania – po przekazaniu projektu do wyłożenia do publicznego wglądu (przy czym zapłata nastąpi nie wcześniej niż w 2020r.)

 • 35% kwoty przeznaczonej na finansowanie zadania – po przekazaniu projektu do Rady Gminy Mierzęcice celem uchwalenia,

 • 35% kwoty przeznaczonej na finansowanie zadania - po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności z przepisami prawa podjętej przez Radę Gminy Mierzęcice uchwały (przy czym zapłata nastąpi nie wcześniej niż w 2021r.)

Finansowanie zadania zostanie rozłożone na 2 lata, tzn. 2020 r. i 2021 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dołączyć do oferty Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał studium lub zmianę studium oraz co najmniej 5 planów miejscowych dla terenów wiejskich, położonych w gminie powyżej 7 tys. mieszkańców, z czego 1 plan miejscowy obejmujący powierzchnię ograniczającą wysokość zabudowy lotniska użytku publicznego, certyfikowanego lub o ograniczonej certyfikacji, zgodnie z rejestrem lotnisk cywilnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (za wykonanie planu rozumie się dokument uchwalony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz obowiązujący.).

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik oraz poświadczenia, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty.

 • Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (dysponuje: osobą posiadającą kwalifikacje do projektowania w planowaniu przestrzennym - zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym mającą 5-letnie doświadczenie przy sporządzaniu dokumentów planistycznych, osobą będącą specjalistą w zakresie ochrony środowiska, która wykonała co najmniej 5 opracowań ekofizjograficznych oraz co najmniej 5 prognoz oddziaływania na środowisko)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zapytania ofertowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik.

Dokumenty, na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą

 • formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik.

Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się w Wykonawcami
Kinga Piróg – Inspektor ds. planowania przestrzennego
Urząd Gminy Mierzęcice – 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95, tel (32) 288-79-00

Termin związania z ofertą

 • termin związania z ofertą wynosi 30 dni,
 • bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

 

Oferta na opracowanie

- projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cenę za całość oraz podział kwot na poszczególne opracowania.

Miejsce i termin składania ofert

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
pokój nr 22
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.mierzecice.bip.info.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również wysłane pocztą na adres Wykonawcy.

Kryterium wyboru oferty

Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta z najniższą ceną oraz spełniająca wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Wykaz wykonanych usług Wykonawcy

 3. Wykaz osób Wykonawcy

 4. Klauzula informacyjna

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2019 12:12