Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

UCHWAŁA NR V/25/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mierzęcice.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:

§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej.
 2. Posiadać specjalistyczny sprzęt przeznaczony do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadający im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
 3. Dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
 4. Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności.
 5. Posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mierzęcice.
 6. Posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

§2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej.
 2. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. W przypadku prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt teren, o którym mowa w ust. 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, z możliwością swobodnego ustawienia bud, wydzialenia kojców, zaplecza socjalno-technicznego z możliwością wykonania zadaszenia. W przypadku prowadzenia grzebowisk, teren o którym mowa w ust. 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich cześci.
 4. Posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonania tych czynności.
 5. Posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych.
 6. Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działaności.
 7. Posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych.
 8. Posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich cześci, gdy brak jest mozliwości ich natychmiastowej utylizacji.
 9. Posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania, posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.07.2019 13:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.07.2019 13:24