WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Posiadanie minimum 4-letniego stażu pracy (w tym co najmniej trzyletni staż pracy o charakterze zgodnym z  wymaganiami na stanowisku objętym procedurą naboru).
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym
 8. Biegła obsługa komputera w tym administrowanie stronami internetowymi.
 9. Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej oraz niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo budowlane.  


Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
 2. Znajomość procesów inwestycyjnych.
 3. Umiejętność obsługi programów komputerowych (Word,Exel).
 4. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu.
 5. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.
 6. Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
 7. Prawo jazdy kat. B  
 8. Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.


Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i organizacja pracy Referatu Gospodarki Urzędu Gminy.
 2. Wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków Referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonania.
 3. Podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań Referatu.
 4. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Referatu Gospodarki.
 5. Współudział przy przygotowywaniu projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.
 6. Bieżące informowanie Wójta o możliwościach realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych.
 7. Przygotowywanie pisemnych informacji przeznaczonych do publikacji prasowych w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów.
 8. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw określonych w zakresie zadań podległego mu referatu.
 9. Koordynowanie spraw, których realizacja wymaga współdziałania większej liczby  pracowników.


Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca w Urzędzie Gminy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 2. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.  
 3. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 4. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018r., poz.936).  


Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice,  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku.


Dodatkowe informacje:
W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22.07.2019r. do  godz. 15:30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).


Pozostałe informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informuję,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@mierzecice.pl  lub pisemnie pod adresem administratora.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane osobowe jako kandydata będą przechowywane przez okres 2 lat.  Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.07.2019 10:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.11.2019 15:20