Uchwała Nr XXII/127/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2008 roku.


w sprawie: zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 405, 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Mierzęcice

- u c h w a l a -


  1. Dokonać zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w sposób określony zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 13:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 15:59