UCHWAŁA NR XXII/129/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2008 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala

§ 1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 890 k.m.12 o powierzchni 0.1224 ha położonej w Mierzęcicach, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 47763 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu, zabudowanej dwoma budynkami:

byłego Komisariatu Policji i budynku gospodarczego, z przeznaczeniem do rozbiórki.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 13:51
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 13:51