UCHWAŁA NR XXII/131/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2008 r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice Osiedle


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)


Rada Gminy

uchwala

§ 1


1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Mierzęcice Osiedle uchwalonego UCHWAŁĄ NR XLIV/298/2006 RADY GMINY MIERZĘCICE z dnia 26.10.2006 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 152, poz. 4856 z dnia 22 grudnia 2006r.

2. Szczegółowe granice obszaru objętego zmianą określa załącznik graficzny do uchwały wykonany na mapie w skali 1:10000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem zmiany planu, o której mowa w § 1 jest w szczególności konieczność zmiany przeznaczenia części terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową, użyteczności publicznej.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przwodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice Osiedle.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 13:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 13:47