UCHWAŁA NR XXII/128/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2008 rokuw sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Mierzęcice i Mierzęcice II.


         Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 statutów sołectw uchwalonych Uchwałą Nr XX/114/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie podziału sołectwa Mierzęcice na dwa odrębne sołectwo: Mierzęcice i Mierzęcice II oraz nadaniu statutu sołectwu Mierzęcice i sołectwu Mierzęcice II.


Rada Gminy

uchwala

§ 1

1. Zarządza przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Mierzęcice i Mierzęcice II w terminie do dnia 30.11.2008 r.

2. O terminie i miejscu zebrań wiejskich wyborczych mieszkańcy zostanąpowiadomieni w formie zawiadomienia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Mierzęcice i Mierzęcice II.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 13:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 13:44