Uchwała Nr XXII/130/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2008 roku


w sprawie: przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późn. zm)

Rada Gminy

uchwala

§ 1


Gmina Mierzęcice przystępuje do realizacji projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K (2007) 4547
z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej.


§ 2


Gmina Mierzęcice przeznacza na realizację projektu systemowego w ramach Poddzaiałania 7.1.1. w 2008 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 5.051,87 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden zł 87/100).


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.09.2008 13:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.09.2008 13:33