Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Raport o stanie Gminy Mierzęcice za 2018 rok.
  • Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mierzęcice za 2018 rok przez Wójta Gminy Mierzęcice.
  • Debata nad Raportem o stanie Gminy Mierzęcice za 2018 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2018 rok i dyskusja.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice i dyskusja.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia  komunalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2018.
 12. Procedura udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za rok 2018.
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice o wykonaniu budżetu gminy za  2018 rok.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice za rok 2018.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2018.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
  • zmiany uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś - Tereny Inwestycyjne.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Nowa Wieś i Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami.
  • podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza  w Polsce.
  • zmiany uchwały Nr IV/26/2019  z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.”Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Mierzęcice na lata 2019-2025.
 14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Mierzęcice.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.                                                                                

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2019 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż