Informacja dotycząca wyborów ławników
na kadencję 2020 - 2023


Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie wystąpił do Rady Gminy Mierzęcice o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie
 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Zawierciu

Kandydatów na ławników, radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.bip.info.pl w menu przedmiotowym Wybory i referenda w zakładce Wybory Ławników Sądowych i ministerialnej stronie internetowej www.gov.pl/sprawiedliwosc oraz w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 pokój nr 28


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz.2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544).
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona),nazwisko,numer ewidencyjny PESEL,miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika. Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, pokój nr 28 w dniach i godzinach pracy Urzędu. Termin 30 czerwca 2019r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice pod numerem telefonu (32) 381 15 00 wew. 207

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Monika Dyraga

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:10.05.2019 12:25
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.05.2019 12:35