Mierzęcice, dnia 07.05.2019 r.

GK.6733.0008.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 14.02.2019 r., (zmodyfikowanego dnia 02.04.2019 r. oraz dnia 11.04.2019 r.) złożonego przez Pełnomocnika Panią Grażynę Kulis, reprezentującą P.H.U. „APOL” Usługi Projektowe, w imieniu Inwestora, którym jest TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, Oddział w Będzinie – 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141, o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8” przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 610/2, 610/1, 676/3, 627/4, 627/8 k.m. 9, obręb Przeczyce (Gmina Mierzęcice), zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę (zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego m. in. w drodze obwieszczenia) zawiadamiam, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Z tych względów wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 07.06.2019 r.

W świetle art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
(Art. 37 § 1 pkt 1 i 2, § 2 i § 3 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:08.05.2019 14:16
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:08.05.2019 14:16