Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

w dniu 14.02.2019 r., na wniosek przez Pełnomocnika Pani Grażyny Kulis, reprezentującej P.H.U. „APOL” Usługi Projektowe, w imieniu Inwestora, którym jest TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, Oddział w Będzinie – 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”

przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 610/2, 610/1, 627/4, 627/8, 626/4, 676/2, 676/1, 676/3, 624/4, 623/1, 622/1, 621/1, 620/1, 619/1, 618/1 k.m. 9, obręb Przeczyce (Gmina Mierzęcice).

W dniu 02.04.2019 r. oraz w dniu 11.04.2019 r. Inwestor zmodyfikował wniosek w zakresie działek na których ma być zlokalizowana inwestycja.
Obecnie zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest na działkach nr geod. 610/2, 610/1, 676/3, 627/4, 627/8.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00. 

Zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.
Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż