Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Mierzęcice

Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności NZOZ "Promed" w Mierzęcicach za rok 2018.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za 2018 r.
 8. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025.
  • poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadznia ścieków na terenie Gminy Mierzęcice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2019 rok.
  • wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Boguchwałowicach przy ul. Białej.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego 10.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice.
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2019 rok.
  • ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  • podwyższenia kryterium dochdowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  • zasad ustalania i wypłacania diet, zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Mierzęcice.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach za rok 2018.
 11. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 12. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji zadań wykonawczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach za 2018 r.
 13. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach za 2018 rok.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2019 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż