WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Mierzęcice

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe - mile widziane finanse i rachunkowość.  
 4. Minimum 2-letni staż pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia księgowości.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i MS Office (Word, Excel) oraz programów finansowo księgowych.
 9. Znajomość przepisów prawa w zakresie:
  • finansów publicznych
  • rachunkowości, w szczególności rachunkowości budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
  • podatku od towarów i usług,
  • samorządu gminnego.


Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność syntezy i analizy danych.
 3. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.
 4. Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.


Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej – na kontach oraz wg klasyfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zakładowym planem kont.
 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych.
 3. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie przedsięwzięć finansowanych ze środków UE.
 4. Przygotowywanie przelewów w systemie komputerowym oraz ewentualnie przelewów papierowych.
 5. Wystawianie faktur sprzedaży zgodnie z zawartymi umowami.
 6. Bieżące analizowanie wykonania budżetu w szczególności pod względem  zagrożenia przekroczenia wydatków w poszczególnych paragrafach.
 7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu Gminy.
 8. Sporządzanie sprawozdań dla GUS.
 9. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami podatku VAT, w tym m.in.: prowadzenie rejestrów, przygotowywanie deklaracji.
 10. Dokonywanie sprawdzenia faktur pod względem formalno - rachunkowym.
 11. Dokonywanie sprawdzenia opisu faktur przez pracowników merytorycznych oraz ponoszenie odpowiedzialności za kompletność podpisów na fakturach.
 12. Prowadzenie ewidencji księgowej depozytów.
 13. Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Prowadzenie rozliczeń wydatków poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
 15. Przyjmowanie informacji o wysokości koniecznych zasileniach dla jednostek budżetowych Gminy i przygotowanie przelewów w tym zakresie.


Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 2. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.  
 3. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 4. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2018r., poz.936) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy  Mierzęcice.


Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko inspektora ds. rachunkowości budżetowej   w Urzędzie Gminy Mierzęcice,  
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

Dodatkowe informacje:
W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  ponad 6 %.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22 stycznia 2019r. do  godz. 15.00  pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. rachunkowości budżetowej w  Urzędzie Gminy Mierzęcice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 214
(Skarbnik Gminy Mierzęcice).


Pozostałe informacje:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 2. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: wozniakmarek@op.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane osobowe jako kandydata będą przechowywane przez okres 2 lat. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze inspektor ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.01.2019 15:11
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.01.2019 15:28