OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
sekretarza szkoły
 
w wymiarze 1 etatu


Wymagania formalne:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1260),
 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • staż pracy 2 lata – mile widziane doświadczenie na stanowisku sekretarza placówki oświatowej.

 
Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera - WORLD, Excel, poczta elektroniczna, Internet,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość SIO,
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także sprawozdań i dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.,
 • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

 

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie między innymi

 1. Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych pracowników, w tym:
  • sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • prowadzenie akt osobowych, ewidencji nauczycieli stażystów, obsady kadrowej z podziałem na stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
  • prowadzenie ewidencji obecności w pracy i czasu pracy,
  • wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,
  • przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentów, odpraw itp.
  • rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • sporządzanie zmian w płacach,
  • ustalanie uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • przeliczanie godzin pracy nauczycieli w ramach etatu składanego z różnego tygodniowego pensum,
  • aktualizowanie wewnątrzszkolnych aktów prawnych z zakresu spraw kadrowych i ich dostosowanie do ustaw i rozporządzeń (regulaminy, instrukcje, dokumentacja kontroli zarządczej).
 2. Prowadzenie teczek akt osobowych, prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zakresem pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych.
 3. Sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.
 4. Sporządzanie raportów w systemie teleinformatycznym do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji.
 5. Opracowywanie planów wynagrodzeń pracowników na dany rok budżetowy.
 6. Nadzorowanie terminowości umów o świadczenie usług (dostawy energii elektrycznej, gazu, usług komunalnych, badań pracowniczych, itd.).
 7. Opracowywanie planu i preliminarza wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenie kart świadczeń socjalnych, przygotowywanie dokumentacji pożyczek mieszkaniowych itp., obliczanie wysokości przyznanych świadczeń i sporządzanie list wypłat.
 8. Systematyczne aktualizowanie danych w zmodernizowanym SIO.
 9. Opracowywanie i wprowadzanie danych do SIO w wersji podstawowej.
 10. Wdrażanie procedury i przeprowadzanie brakowania dokumentacji, która utraciła przydatność.
 11. Prowadzenie spraw emerytalno - rentowych, kompletowanie dokumentacji do ZUS.
 12. Sprawy uczniowskie: przygotowywanie dokumentacji w zakresie rekrutacji dzieci do szkoły.
 13. Kompletowanie dokumentów dla uczniów kończących edukację w gimnazjum, wystawianie legitymacji szkolnych i ich aktualizowanie, sporządzanie duplikatów na wniosek rodziców uczniów.
 14. Współdziałanie w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.
 15. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 16. Uzgadnianie wartości inwentarza szkoły z ewidencją finansowo – księgową.
 17. Prowadzenie składnicy akt zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.
 18. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 19. Prowadzenie kancelarii szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 20. Sporządzanie sprawozdań GUS (Z-03, Z-06) .
 21. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
 22. Zaopatrzenie szkoły w artykuły biurowe, środki czystości, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa itp. niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 23. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Warunki pracy i płacy:
Wynagrodzenie zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w SP Nr 1 w Mierzęcicach.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności.

Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 15 lutego 2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach, ul. Wolności 68 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko sekretarza szkoły"


Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dyrektor  SP Nr 1 telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.


Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Dyrektor SP Nr 1 w Mierzęcicach
mgr Paulina Niegowska

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.01.2019 09:13
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.01.2019 09:38