WÓJT GMINY MIERZĘCICE

ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • Obywatelstwo polskie.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wykształcenie wyższe -  kierunek studiów lub dodatkowych form kształcenia związanych z administracją, zarządzaniem funduszami unijnymi, marketingiem.  
  • Minimum 2-letni staż pracy.
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  • Biegła obsługa komputera.    
  • Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego.
  • Prawo jazdy kat. B
    
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość systemów do pozyskiwania środków unijnych.
  • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu.
  • Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole
  • Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.  
  • Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.
    
 3. Zakres głównych zadań na stanowisku:
  • rozeznanie potrzeb i możliwości źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych dostępnych dla Gminy i jej mieszkańców;
  • pozyskiwanie środków  finansowych z funduszy unijnych oraz krajowych na realizację  projektów w ramach zadań własnych gminy;   
  • opracowywanie   wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
  • prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
  • rozliczanie pozyskanych środków, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy  w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych;
  • redakcja tekstów i materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym.
    
 4. Informacja o warunkach pracy:
  • Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
  • Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.  
  • Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
  • Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r.,poz.936) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy  Mierzęcice.
    
 5. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice,  
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku.
    
 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.

   
 7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 grudnia  2018r. do  godz. 14:00  pod adresem:

  Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice

  w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy  Mierzęcice”.

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


  Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

   
 8. Pozostałe informacje:
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
  • Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: wozniakmarek@op.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane osobowe jako kandydata będą przechowywane przez okres 2 lat.  Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.12.2018 11:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.12.2018 11:58