Uchwała   Nr  XXI/123/2008

Rady   Gminy   Mierzęcice

z  dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

    

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice

 

 

uchwala co, następuje:

1.      Zwiększyć dochody budżetowe gminy na rok 2008 o kwotę 52.223,70 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 70/100 gr)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa    20.690,00 zł

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.690,00 zł

Dochody bieżące  20.690,00 zł

           Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   5.200,00 zł

           Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6.000,00 zł

            Wpływy z różnych dochodów  9.490,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  670,00 zł

 

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   670,00 zł

Dochody bieżące    670,00 zł

         Podatek rolny   670,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie     173,70 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   104,65 zł

Dochody bieżące    104,65 zł

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  104,65 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja   69,05 zł

Dochody bieżące  69,05 zł

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)    69,05 zł

            Dział 851 – Ochrona zdrowia  16.220,00 zł

            Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 16.220,00 zł

            Dochody bieżące  16.220,00 zł

                        Wpływy z różnych opłat  720,00 zł

 

                        Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  4.000,00 zł

 

                        Wpływy z różnych dochodów   11.500,00 zł

           

            Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.470,00 zł

            Rozdział 90095 – Pozostała działalność  14.470,00 zł

            Dochody bieżące   14.470,00 zł

           

                        Wpływy z różnych opłat    2.120,00 zł

                        Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych  
12.350,00 zł

2.      Zmniejszyć dochody budżetowe gminy na rok 2008 o kwotę 12.323,78 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 78/100 gr)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.323,78 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  12.166,46 zł

Dochody bieżące  12.166,46 zł

           Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12.150,00 zł

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorząduterytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)   16,46 zł  

Rozdział 80110 – Gimnazja  157,32 zł

Dochody bieżące  157,32 zł

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  157,32 zł

Plan dochodów po zmianach 16.720.597,71  

3.      Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 56.050,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100 gr)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  400,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność   400,00 zł

Wydatki bieżące  400,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń   -

                    - dotacje   -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. 

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.  

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,00 zł

Wydatki bieżące 10.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   -

                    - dotacje  -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. 

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.                                

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

Wydatki bieżące 3.000,00 zł                        

                    w tym:  

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -

                    - dotacje    -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t.    

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.                                 

Dział 710 Działalność usługowa  5.880,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 5.880,00 zł

Wydatki bieżące 5.880,00 zł                        

                    w tym:  

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   -

                    - dotacje     -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t.   

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.                                

                        

Dział 750 – Administracja publiczna  13.920,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  13.920,00 zł

Wydatki bieżące 13.920,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   -

                    - dotacje   -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t.  

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.     

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       7.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 7.000,00 zł

Wydatki bieżące  7.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -

                    - dotacje -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t.  

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.  

                     

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                12.350,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 12.350,00 zł  

 Wydatki bieżące 12.350,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

                    - dotacje  -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. 

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

       udzielonych przez j.s.t.     

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  3.500,00 zł

Wydatki bieżące  3.500,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -

                    - dotacje 3.500,00 zł

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t.  

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

       udzielonych przez j.s.t.     

                                                          

4.      Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 16.150,08 zł  (słownie: szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 08/100 gr)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.150,08 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 12.150,08 zł

Wydatki bieżące 12.150,08 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  0,08 zł

                    - dotacje  -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t.  

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

       udzielonych przez j.s.t.  

            Dział 851 – Ochrona zdrowia  4.000,00 zł

            Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne  4.000,00 zł

Wydatki bieżące  4.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   -

                    - dotacje  -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. 

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t. -                                                     

 

 

5.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

6.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch     

              

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.07.2008 14:29
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.07.2008 14:29