Uchwała Nr XXI/124/2008

Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Mierzęcice.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 Rada Gminy

na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice
uchwala

 

§ 1

  1. Odwołuje się Panią Bogumiłę Szymończyk ze stanowiska Sekretarza Gminy Mierzęcice.
  2. Pozbawienie stanowiska nastąpi w dniu 26 czerwca 2008r.

 

§ 2

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę ; w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

§ 3

           

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.07.2008 13:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.07.2008 13:44