Uchwała Nr XXI / 122/ 2008

Rady   Gminy  Mierzęcice
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 238 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zmianami)

 

 

 

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala


§1

 

 

              Nie uwzględnić skargi wniesionej przez Pana Marka Michalewicza na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu 28.04.2008r. Pan Marek Michalewicz złożył Wojewodzie Śląskiemu skargę na Wójta Gminy Mierzęcice, w której zarzuca brak działań eliminujących doznawane przez Skarżącego oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Boguchwałowicach, uciążliwości wynikające z działalności lokalu gastronomicznego „Markiza”, zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych oraz niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym.

Pismo zostało przekazane Radzie Gminy Mierzęcice do rozpoznania na podstawie  art. 231 w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa.


 

Rada Gminy postanowiła, że zasadność zarzutów stawianych przez Skarżącego rozpozna Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mierzęcice.


 

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje stanowisko w protokole posiedzenia Komisji w dniu 9 czerwca 2008r. Komisja uznała, że zarzuty Skarżącego są bezzasadne, w szczególności zdaniem komisji nie ulega wątpliwości, iż przede wszystkim organami właściwymi w celu przywrócenia porządku publicznego w przedmiotowej sprawie są organy wymiaru sprawiedliwości z Policją na czele, jak też jest niewątpliwe, że właściciel przedmiotowego lokalu nie otrzymał pozwolenia na sprzedaż alkoholu na okres 10 lat tylko na okres 4 lat.


 

Zarzuty zawarte w treści skargi nie potwierdziły się w szczególności w świetle wyjaśnień Wójta Gminy Pana Krzysztofa Kobiałki oraz właściciela lokalu gastronomicznego „Markiza”.


 

Rada Gminy po przeprowadzonym głosowaniu postanowiła nie uwzględnić wniesionej skargi.

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.07.2008 13:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.07.2008 13:33