UCHWAŁA NR XXI/121/2008

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu na 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o powierzchni użytkowej 750 m2, stanowiącej część nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 785/2 k. m. 11 o powierzchni  1.3247 ha, położonej w Mierzęcicach, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 59438 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.07.2008 13:26
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.07.2008 13:26