U c h w a ł a   Nr  XX/107/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z  dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice

 

 

 

uchwala co, następuje:

1.      Zwiększyć dochody budżetowe gminy na rok 2008 o kwotę 35.530,51 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 51/100 gr)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 35.530,51 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 20.811,00 zł

Dochody bieżące 20.811,00 zł

 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 8.661,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12.150,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja  14.719,51 zł

Dochody bieżące 14.719,51 zł

 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  12.719,51 zł

Wpływy z różnych dochodów  2.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach -  16.679.688,51 zł

2.      Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 132.530,51 zł  (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych 51/100 gr)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20.000,00 zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł   

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Gminie przy współudziale środków z Unii Europejskiej   

Dział 750 – Administracja publiczna  6.809,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na  prawach
         powiatu) 6.809,00 zł

Wydatki bieżące  6.809,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -

                    - dotacje  -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.     

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
         przeciwpożarowa       6.000,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 6.000,00 zł

Wydatki bieżące   6.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -

                    - dotacje -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t.  -

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

                      udzielonych przez j.s.t. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  62.530,51 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  47.811,00 zł

Wydatki bieżące   47.811,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.661,00 zł

                    - dotacje -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t. 

Rozdział 80110 – Gimnazja  14.719,51 zł

Wydatki bieżące 14.719,51 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.719,51 zł

                    - dotacje -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.

Dział 852 – Pomoc społeczna  3.191,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność  3.191,00 zł

Wydatki bieżące  3.191,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -

                    - dotacje  -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                       zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

       udzielonych przez j.s.t.               

                      

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 34.000,00 zł  

Wydatki majątkowe  34.000,00 zł

          

3.       Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 44.000,00 zł  (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 34.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                         
Wydatki bieżące  34.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

                    - dotacje  -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. 34.000,00 zł

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

          udzielonych przez j.s.t.          

                                                    

Dział 852 – Pomoc społeczna 10.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 10.000,00 zł

Wydatki bieżące 10.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

                    - dotacje -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t.  -                                                        

Plan wydatków po zmianach - 18.546.973,51 zł

4.      Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 53.000,00 zł są przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

5.      Zwiększyć przychody o kwotę 53.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) w:

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 53.000,00 zł

Plan przychodów po zmianach  - 4.753.099,00 zł

            

6.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

7.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:10.06.2008 13:12
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.06.2008 13:12