INFORMACJA

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 18 października 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się L sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025.
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  • uchwalania stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
  • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice.
  • wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice.
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice;
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
  • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
  • Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
 10. Podsumowanie kadencji Rady Gminy Mierzęcice 2014-2018 przez Przewodniczącą Rady Gminy Mierzęcice.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.


                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       /-/ mgr Jolanta Kyrcz    

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o L sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:12.10.2018 08:17
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:12.10.2018 08:17