Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach

ogłasza nabór na stanowisko -  pomoc kuchenna w

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

 
1. Nazwa i adres instytucji: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ul.

Wolności 68 , 42-460 Mierzęcice.


2. Określenie stanowiska i wymiar czasu pracy: pomoc kuchenna  ½  etatu, umowa na czas określony.


3. Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie,

 • łatwość nawiązywania kontaktów z dorosłymi i dziećmi,

 • sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie,

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

4. Zakres najważniejszych zadań:

 • obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków,

 • przygotowywanie posiłków zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,

 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

 • utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu oraz naczyń,

5. Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny,

 • CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

 • kserokopia badań sanitarno-epidemilogicznych,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i

 • korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:


Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 30.09.2018r. do  godz. 14.00 pod adresem:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki ul. Wolności 95 42-460, Mierzęcice w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem:


 

„Nabór na  stanowisko pomocy kuchennej
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach”

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach), nie będą rozpatrywane. Oferty, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi.   

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 391 00 22. 


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko - pomoc kuchenna w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:18.09.2018 13:49
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:18.09.2018 13:49