Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”

Mierzęcice, dnia 12.09.2018 r.

GK.6733.0005.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.08.2018 r., na wniosek (uzupełniony dnia 10.09.2018 r.) złożony przez Pełnomocnika Pana Łukasza Kłak, w imieniu Inwestora, którym jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 106, 107/1, 36/1, 36/2 k.m. 1, obręb Toporowice (Gmina Mierzęcice).

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

                                                   /-/ mgr Andrzej Cembrzyński

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2018 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż