Zarządzenie Nr 0151/109/2008
Wójta  Gminy Mierzęcice
z dnia 19 marca 2008 roku

        w sprawie: przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

           Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz .1591 z późn.zm./, art.199 ust.1 i 2 ustawy z  dnia 30 czerwca  2005  roku o finansach publicznych  /Dz. U. Nr  249,   poz.  2104/ Wójt Gminy Mierzęcice,  zarządza:

§ 1.

          Przedłożyć Radzie Gminy Mierzęcice  sprawozdanie  roczne z  wykonania budżetu za 2007 rok  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  samorządowych osób prawnych za 2007 rok oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Sprawozdanie z wykonania budżety gminy za 2007 rok sporządzane jest w formie tabelarycznej – zał. Nr 1,  opisowej  - zał. Nr 2, sprawozdania  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

 

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2007.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.04.2008 13:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.04.2008 14:00