Uchwała   Nr  XIX/100/2008
Rady  Gminy  Mierzęcice
z  dnia 17 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice

 

 

uchwala co, następuje:

 

1.    W uchwale Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

 

Punkt 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwiększyć dochody  budżetu  gminy  na rok 2008 o kwotę  181.483,- zł   /słownie zł:  sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote/

Dział 750 – Administracja publiczna    150.000,00 zł

Dochody majątkowe 150.000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  150.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia    31.483,00 zł

Dochody bieżące                                   31.483,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa  31.483,00 zł

 

 

Punkt 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 150.000,- zł /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/

Dział 750 – Administracja publiczna  150.000,00 zł

Dochody bieżące  150.000,00 zł

Środki  na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  150.000,00 zł”     

 

                               

2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.04.2008 10:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.04.2008 10:14