U c h w a ł a   Nr XIX/97/2008

Rady  Gminy  Mierzęcice

z dnia 17 kwietnia 2008 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

 

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz.1591  z  późn.  zm./,   art. 199  ust. 3  ustawy   z   dnia 30  czerwca   2005  roku o  finansach  publicznych  /Dz. U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

 

 

Rada   Gminy  Mierzęcice

na wniosek Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach uchwala,

co następuje:

 

§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 dotyczącego:

  • zamknięcia rachunkowego dochodów gminy

                    na kwotę 14.274.566,33 zł

  • zamknięcia rachunkowego wydatków gminy

na kwotę 18.426.349,03 zł

      - sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2007. w kwotach:

                    dochody    1.259.192,89 - zł

                    wydatki     1.259.192,89 -

 

udziela Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium.

 

§ 2.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem   podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.04.2008 09:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.04.2008 09:47