Uchwała   Nr  XIX/101/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z  dnia 17 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

 

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice

 

 

uchwala co, następuje:

 

1.     Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 320.000,- zł  /Słownie:  trzysta dwadzieścia tysięcy złotych/

Dział 600 – Transport i łączność 185.000,00 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe  100.000,00 zł

Wydatki majątkowe 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu
na inwestycje drogowe na terenie Gminy

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne  85.000,00 zł

Wydatki bieżące  25.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  5.000,00 zł

                    - dotacje -                                                                                                  

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -                                                        

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                     zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
                 przez j.s.t.  -         

Wydatki majątkowe  60.000,00 zł     

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  5.000,00 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami   5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń -

                    - dotacje -

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                     zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
                 przez j.s.t. -     

    

Dział 750 - Administracja publiczna  3.000,00 zł

 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
             
3.000,00 zł

Wydatki bieżące 3.000,00 zł                         

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000,00 zł

                    - dotacje -                                                                                               

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -                                                         

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t. -                                             

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
           ochrona przeciwpożarowa 18.000,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne  18.000,00 zł

Wydatki bieżące  18.000,00 zł                        

                    w tym:  

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -                              

                    - dotacje -                                                                                                       

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -    

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

        udzielonych przez j.s.t. -                                                        

Dział 801 – Oświata i wychowanie 105.000,00 zł   

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 15.000,00 zł

              Wydatki bieżące  15.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       

                    - dotacje  -
                    -
wydatki na obsługę długu j.s.t. -                                                     

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

                      udzielonych przez j.s.t.  -                                                   

               Rozdz. 80104 – Przedszkola  20.000,00 zł

               Wydatki majątkowe  20.000,00 zł     

                  

               Rozdz. 80110 – Gimnazja  50.000,00 zł

               Wydatki majątkowe  50.000,00 zł   

 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 20.000,00 zł
            
Wydatki bieżące 20.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       

                    - dotacje  -                                                                                               

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -                                                         

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

                      udzielonych przez j.s.t. -                                                                      

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
           4.000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 4.000,00 zł              

Wydatki bieżące 4.000,00 zł                        

                    w tym: 

                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -                        

                    - dotacje  -                                                                                                      

                    - wydatki na obsługę długu j.s.t. -                                             

                    - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

                      zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

                      udzielonych przez j.s.t.  -                                                                       

 

                  Plan wydatków po zmianach –  18.420.172,- zł

2.      Dokonać przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

3.      Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 320.000,00 zł są przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

4.      Zwiększyć przychody o kwotę 320.000 zł /słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych/ w:

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 320.000,00 zł

Plan przychodów po zmianach  4.700.099,- zł

                  

5.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

6.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.04.2008 09:17
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.04.2008 09:35