Informacja o XLV sesji Rady Gminy Mierzęcice

 

INFORMACJA

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XLIV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy  z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.  
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności NZOZ „Promed” sp. z o.o. - Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach za 2017 rok.
 8. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.  
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2017 rok i dyskusja.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice i dyskusja.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz  z informacją o stanie mienia  komunalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2017 rok.
 13. Procedura udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za rok 2017:
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za 2017 rok.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2017.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową                  
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.


                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                              /-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XLV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2018 07:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż