Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej PE Ø63mm"

Mierzęcice, dnia 10.05.2018 r.

GK.6733.0004.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.04.2018 r., na wniosek (uzupełniony dnia 26.04.2018 r. oraz 10.05.2018 r.) złożony przez Pełnomocnika Panią Milenę Tomaszewską, w imieniu Inwestora, którym jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa sieci gazowej PE Ø63mm”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działki o nr geod. 603 k.m. 1, obręb Nowa Wieś – ul. Poranna (Gmina Mierzęcice).

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej PE Ø63mm"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2018 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż