U c h w a ł a Nr XVIII/94/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 18 marca 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104/ Rada Gminy Mierzęcice uchwala co, następuje:


 1. Dokonać zmian w przychodach budżetu gminy na rok 2008 w następujący sposób:


Zwiększyć przychody o kwotę 1.162.577 zł /słownie: milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych/ w:
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1.162.577,- zł


Zmniejszyć przychody o kwotę 419.073 zł / słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote/
§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej 419.073,- zł


Plan przychodów po zmianach 4.380.099,00 zł


 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 181.483,- zł
  /słownie zł : sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote/


Dział 750 – Administracja publiczna 150.000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.000,00 zł


Dział 758 – Różne rozliczenia 31.483,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa 31.483,00 zł


 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 150.000,- zł
  /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/


Dział 750 – Administracja publiczna 150.000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach – 16.597.437,- zł


 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 1.194.060,- zł /Słownie: milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych/

Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.483,00 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 18.483,00 zł

Wydatki bieżące 18.483,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.483,00zł
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

    Rozdz. 80104 – Przedszkola 5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

 

    Rozdz. 80110 – Gimnazja 8.000,00 zł

Wydatki bieżące 8.000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.000,00 zł
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji


Dział. 900 – Gospodarka komunalna 1.162.577,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 1.162.577,00 zł
           Wydatki inwestycyjne 1.162.577,00 zł


 1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 419.073,-zł /słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote/


Dział. 900 – Gospodarka komunalna 419.073,00 zł
           
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 419.073,00 zł
           
Wydatki inwestycyjne 419.073,00 zł


Plan wydatków po zmianach – 18.091.722,- zł


 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:26.03.2008 14:10
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:26.03.2008 14:11