Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia relacji PZO Mierzęcice - Siewierz...

Mierzęcice, dnia 13.04.2018 r.

GK.6733.0002.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 12.03.2018 r., (uzupełnionego dnia 23.03.2018 r.), złożonego przez Pełnomocnika Pana Dawida Walusiaka, w imieniu Inwestora, którym jest TAURON Dystrybucja S.A. w ramach Oddziału w Będzinie – 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141 o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia relacji PZO Mierzęcice – Siewierz Miasto odgałęzienie do stacji Hydrofornia w Przeczycach”, przewidzianego do realizacji na terenie działki nr geod. 496/3 k.m. 8 obręb Boguchwałowice (Gmina Mierzęcice), zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice:
    www.mierzecice.bip.info.pl


 

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

                                                   /-/ mgr Andrzej Cembrzyński

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia relacji PZO Mierzęcice - Siewierz...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2018 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż