U c h w a ł a Nr XVII/91/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 lutego 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104/ Rada Gminy Mierzęcice uchwala co, następuje:

 

  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 150.000,- zł /Słownie zł : sto pięćdziesiąt tysięcy/

Dział 750 – Administracja publiczna 150.000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach – 16.565.954,- zł


  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 150.000,- zł /Słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy/

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 150.000,- zł
Wydatki inwestycyjne 150.000,- zł


Plan wydatków po zmianach – 17.316.735,- zł

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:10.03.2008 12:26
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.03.2008 12:26