Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025.
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.
  • podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice.
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.”Utworzenie żłobka ”Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi”
  • przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn:”Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice”.
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok.
  • rozpatrzenia wniosku złożonego z dnia 20.11.2017r.
  • rozpatrzenia wniosku złożonego z dnia 08.01.2018r.
  • rozpatrzenia wniosku złożonego z dnia 01.02.2018r.
  • rozpatrzenia wniosku złożonego z dnia 08.02.2018r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za rok 2017.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2017.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach za rok 2017.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.


                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                              /-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2018 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż